language_schoollogo

Avis legal

Responsable del tractament de les dades

En compliment del deure d’informació establert per la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que aquest lloc web és propietat de:

Objete

El Responsable posa a disposició dels usuaris aquest document amb l’objectiu de donar compliment al que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Això es marca en el context del nou marc normatiu establert segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el “RGPD”), així com en la normativa nacional sobre protecció de dades personals. A més, s’informa a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del mateix. Cada persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el rol d’usuari, comprometent-se a complir rigorosament amb les disposicions aquí establertes, així com amb qualsevol altra disposició legal aplicable. El Responsable es reserva el dret de modificar qualsevol informació que aparegui al lloc web, sense l’obligació de preavisar o notificar als usuaris aquests canvis. Es considerarà suficient la publicació d’aquestes modificacions al lloc web del Responsable.

Responsabilitat

El Responsable es deslliura de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre i quan aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Direccions IP

Els servidors del lloc web poden detectar automàticament la direcció IP i el nom de domini utilitzats pel usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el processament posterior de les dades per obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Política de enlaces

Desde el presente sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que El Responsable no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a estos contenidos. En todo caso, El Responsable manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a este sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El Responsable no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del Responsable. Sin embargo y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSICE, El Responsable se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación,

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, se puede garantizar el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, El Responsable no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que se conviertan en causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias similares que hagan imposible el acceso a la página web.

Protecció de datos

El Responsable es troba profundament compromès amb el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en el marc del nou marc normatiu establert segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el RGPD), així com en la normativa nacional sobre protecció de dades de caràcter personal.

A més, El Responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i sol·licitarà el consentiment per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials en cada moment.

Propietat intelectual e industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Responsable o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització prèvia per escrit per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte a aquests. En tot cas, el Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El Responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas ha de redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i no implica la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i la llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic següent: espaidiomes@gmail.com